I multiplex in Europa - numero di schermi (al 31 ottobre 2008)
Multiplexes in Europe - number of screens (as at 31st October 2008)

Les multiplexes en Europe - nombre d'écrans (au 31 octobre 2008)

Los multiplexes en Europa - número de pantallas (a 31 de octubre de 2008)

 


© copyright MEDIA Salles