I multiplex in Europa - numero di complessi (al 31 ottobre 2008)
Multiplexes in Europe - number of sites (as at 31st October 2008)
Les multiplexes en Europe - nombre d'établissements (au 31 octobre 2008)
Los multiplexes en Europa - número de complejos (a 31 de octubre de 2008)

 


© copyright MEDIA Salles