I multiplex in Europa – numero di complessi (al 31 ottobre 2007)
Multiplexes in Europe – number of sites (as at 31th October 2007)

Les multiplexes en Europe – nombre d’établissements (au 31 octobre 2007)
Los multiplexes en Europa – número de complejos (a 31 de octubre de 2007)