I multiplex in Europa – numero di schermi (al 31 ottobre 2007)
Multiplexes in Europe – number of screens (as at 31th October 2007)

Les multiplexes en Europe – nombre d’écrans (au 31 octobre 2007)
Los multiplexes en Europa – número de pantallas (a 31 de octubre de 2007)